GDPR

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro. Toate aceste entităţi vor fi denumite în continuare ca: «noi», «operatorii/operatorul de date», «operatorii / operatorul de fond», «operatorii/operatorul».

 

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

– persoane fizice majore –

Subsemnatul/a ___________________________, având numărul de telefon ___________________ şi adresa de e-mail ____________________________ Prin accesarea și continuarea navigării pe acest site sunt de acord în mod expres şi neechivoc cu procesarea datelor mele cu caracter personal  de către operatorii de date, în scopul derulării proiectului Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței, derulat de Salvați Copiii România  și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, din cadrul programului Active Citizens Fund România, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT.

De asemenea, declar că am luat cunoștință de următoarele aspecte:

 

Datele care pot fi prelucrate:

Date cu caracter personal simple: nume, prenume, loc de muncă, cetățenia, sexul, vârsta, număr de telefon, adresa e-mail;

Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului.

Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date – de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprlie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de date şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, Belgia, Norvegia. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, partenerul extern din cadrul consorţiului ACF România – Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control

din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/.

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România.

 

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

Dreptul de retragere a consimțământului: am dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin prezenta declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile, în orice moment, cu precizarea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte de retragerea consimțământului;

Dreptul de acces: am dreptul de a solicita operatorilor de date informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceştia.

Dreptul de rectificare: am dreptul de a solicita operatorilor de date rectificarea datelor cu caracter personal incorecte.

Dreptul de ștergere: am dreptul de a solicita operatorilor de date ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către operatori, etc.

Dreptul de restricționare a prelucrării: am dreptul de a solicita operatorilor de date restricționarea prelucrării în anumite situații, cum ar fi cazul în care contest acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.

Dreptul de opoziție: am dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele cu caracter personal să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit operatorilor de date transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate către mine sau către o altă entitate ce urmează să îmi prelucreze datele cu caracter personal.

Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea mea înregistrată fotografic și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări.

 

Operatorii de date cu caracter personal pot fi contactaţi în legătură cu cele de mai sus: FDSC – prin e-mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro, precum şi la numărul de telefon: 021-310.01.81, FP – prin e-mail la adresa office@repf.ro, precum şi la numărul de telefon: 0266-310.678, CRCR – prin e-mail la adresa apel8.rural@romacenter.ro precum şi la numărul de telefon: 0264-420.474, Fundaţia Pact – prin e-mail la adresa office@fundatiapact.ro, precum şi la numărul de telefon: 031-690.09.61. De asemenea, pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.